به اطلاع نويسندگان محترم مي رساند از آنجائيکه اين همايش تحت حمايت رسمي و مورد تاييد مدیریت پدافند غیرعامل می باشد. 445204458 47628یک مقاله با موضوعات مورد توجه آنان بصورت مادی و معنوی تقدیر می گردد.