به اطلاع نويسندگان محترم مي رساند از آنجائيکه اين همايش تحت حمايت رسمي و مورد تاييد فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان می باشد. یک مقاله با موضوعات مورد توجه آنان بصورت مادی و معنوی تقدیر می گردد.

Untitled IRI.NAJA.Special.Units.svg