به اطلاع نويسندگان محترم مي رساند از آنجائيکه اين همايش تحت حمايت رسمي و مورد تاييد فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان می باشد. یک مقاله با موضوعات مورد توجه آنان بصورت مادی و معنوی تقدیر می گردد.

Untitled IRI.NAJA.Special.Units.svg

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.