نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی -
 دکتر علیرضا ایرانبخش دکتر روح اله سمیعی  
 دکتر علیرضا لادن مقدم دکتر  علیرضا مزیدی  
 دکتر مجتبی طبری دکتر عبدالحمید ابراهیمی  
 دکتر علی اکبر آقایی دکتر پرویز سعیدی  
دکتر محمودرضا چراغعلی دکتر محمودرضا مستقیمی  
 دکتر مرتضی موسی خانی دکتر هرمز مهرانی  
 دکتر اسداله مهر آرا دکتر بهزاد شهرابی  
 دکتر مجید فتاحی دکتر سامره شجاعی  
 دکتر ابوالفضل محمدی دکتر ابراهیم عباسی  
 دکتر علیرضا چگینی دکتر مجید اشرفی  
 دکتر عباس خورشیدی دکتر ایوب سلیمانی  
 دکتر علیرضا ابراهیمی  دکتر ابراهیم حلاجیان  
 دکتر محسن ملک محمدی دکتر محمد حاجیلری  
 دکتر مجید نصیری    

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.