نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم

رئیس همایش

دکتر محمودرضا مستقیمی

دبیرعلمی

دکتر مهدی نعیمی نظام آباد

دبیر اجرایی