جدول زمانبندی همایش:

 

زمانبندی دریافت و پذیرش نهایی مقالات
آخرین مهلت ارسال مقالات
30 دی ماه 96
اعلام نتایج داوری
2 دی ماه 96
تاریخ برگزاری همایش
5 بمهن ماه 96